Vedtægter

 

§ 1 Navn, hjemsted og formål

1.1 Foreningens navn er Skanderborg Antenneforening. Foreningens hjemsted er Skanderborg kommune.
1.2 Det primære forsyningsområde er Skanderborg, Hørning og Solbjerg. Den opregnede geografiske interesseafgrænsning anses ikke for udtømmende.
1.3 Foreningens formål er at drive antenneforening for modtagning af tv- og radioprogrammer, at udbyde sådanne tjenester, som står i naturlig forbindelse med det nævnte formål, samt enhver, i naturlig forbindelse med nævnte formål, hørende teknisk virksomhed.

 

§ 2 Ejerforhold

2.1 Foreningen er eneste ansvarlige ejer af fællesantenneanlægget.
2.2 Foreningen ejer og har ansvaret for al installation til og med den afsluttende stikdåse eller lignende enhed på privat grund.

 

§ 3 Medlemmerne

Tilslutning, indmeldelse m.v.
3.1 Enhver, som bor i foreningens forsyningsområde, jfr. § 1.2., kan begære sig tilsluttet anlægget mod at betale gældende tilslutningsafgift, og under forudsætning af, at tilslutning umiddelbart kan finde sted uden udbygning af anlægget. Tilslutning indebærer automatisk medlemskab af foreningen.
3.2 Kan tilslutning ikke umiddelbart ske, foranstalter foreningen mulighederne for fornøden udbygning undersøgt. Udgift til fornøden udbygning betales af den part, der begærer udbygning, med mindre bestyrelsen beslutter at udbygningen er af en sådan vigtighed for foreningen, at foreningen af denne årsag afholder udbygningsomkostningerne helt eller delvist.
3.3 I øvrigt er medlemmet forpligtet af de til enhver tid gældende leveringsbestemmelser, herunder de til enhver tid gældende gebyrsatser jf. § 6.5 samt kontingentvilkår.
Mulighed for udlejning af tilslutninger
3.4 Der kan ske signalforsyning til andre end foreningens medlemmer, mod at disse signalmodtagere (signallejere) betaler de af bestyrelsen fastsatte gebyrer. Ud over disse gebyrer betales det almindelige løbende kontingent. Signalmodtagere, der ikke har betalt tilslutningsafgift (signallejere), er ikke valgbare til bestyrelsen og har ingen stemmeret på foreningens generalforsamling.
Hæftelse
3.5 Medlemmerne hæfter alene med det af dem indbetalte tilslutningsbidrag.
Overdragelse
3.6 Overdragelse eller flytning af medlemskab indenfor foreningens dækningsområde kan ske efter foreningens til enhver tid gældende leveringsbestemmelser, mod betaling af særligt gebyr og under forudsætning af, at overdragelse/flytning er meddelt foreningen skriftligt. Det er endvidere en forudsætning, at eventuel gæld til foreningen er betalt.
Betaling og fastsættelse af kontingent
3.7 Der opkræves et årligt kontingent pr. husstand til at dække foreningens direkte driftsudgifter, herunder administration, vedligeholdelse mv., samt afskrivning, nyanlæg og forsyning. Kontingentet skal herudover også give mulighed for konsolidering af foreningen.
3.8 Det årlige kontingent fastsættes af generalforsamlingen. Opkrævningsterminer fastsættes af bestyrelsen.
Restancer
3.9 Betales kontingent ikke i rette tid, sendes rykkerskrivelse med gebyr. Hvis beløbet efter 14 dage stadig ikke er betalt, afbrydes forbindelsen til anlægget. Bestyrelsen kan efterfølgende ekskludere medlemmet af foreningen. Genåbning kan kun ske mod betaling af det skyldige beløb samt et gebyr til dækning af foreningens udgifter ved afbrydelse og genåbning.
Udmeldelse
3.10 Medlemmer kan til enhver tid melde sig ud af foreningen under forudsætning af, at det brugskontraktlige forhold overgår til foreningen. Udmeldelse kan ske til enhver tid ved skriftlig underretning til foreningen. Indbetalte tilslutningsafgifter tilbagebetales i intet tilfælde ved udmeldelse.
3.11 Ved væsentlige eller gentagne misligholdelser af forpligtelser overfor foreningen kan et medlem ekskluderes af foreningen efter beslutning af bestyrelsen. Dette gælder også, såfremt et medlem foretager indgreb i anlægget eller lader indgreb foretage af andre end sådanne, som er godkendt hertil af foreningen. Genindmeldelse efter eksklusion sker efter godkendelse fra bestyrelsen, og kun mod betaling af eventuelt skyldige beløb til foreningen samt gebyr til dækning af udgifter ved afbrydelse og genåbning. Bestyrelsen kan, i de af bestyrelsen udarbejdede leveringsbestemmelser, fastsætte et særligt genindmeldelsesgebyr. Gebyrer og kontingent tilbagebetales ikke ved udmeldelse eller eksklusion.

 

§ 4 Vedligeholdelse og kontrol

4.1 Ethvert medlem sørger selv for vedligeholdelse af den del af installationen der befinder sig på privat område. Udgiften hertil afholdes af det pågældende medlem selv. Undtagelse herfra kan kun ske ved skriftlig aftale med foreningen.
4.2 Eventuelle skader på anlægskabler, forstærkere og standere på medlemmers private grund eller skader udenfor egen grund påført af medlemmer, hæfter det skadevoldende medlem selv for.
4.3 Det er forbudt medlemmerne selv at foretage eller lade foretage indgreb eller ændringer af anlægget eller dele heraf. l tilfælde af misbrug kan bestyrelsen straks afbryde forbindelsen samt retsforfølge overtrædelsen.
4.4 Foreningen har til enhver tid – efter forudgående aftale, eller ved fogedens mellemkomst – ret til at kontrollere foreningens ejendele og medlemmernes installationer med henblik på konstatering af vedligeholdelsesstandard og af, at installationerne overholder foreningens angivne retningslinier herom.

 

§ 5 Generalforsamling

5.1 Øverste myndighed for foreningen er generalforsamlingen, som vælger en bestyrelse til den almindelige ledelse.
5.2 Generalforsamlingen ledes af en af generalforsamlingen valgt dirigent.
5.3 Et hvert medlem har 1 stemme, uanset om det enkelte medlem ejer flere ejendomme og således har indbetalt flere tilslutningsbidrag. Såfremt et medlem udlejer en selvstændig boligenhed, som er tilsluttet foreningens signalforsyning, og lejeren af denne boligenhed betaler kontingent direkte eller indirekte til foreningen, opnår en sådan lejer stemmeret på generalforsamlingen i udlejers sted.
5.4 Det er en forudsætning for afgivelse af stemme, at senest opkrævede kontingent er betalt på tidspunktet for generalforsamlingens afholdelse. Dokumentation herfor er kvittering for betaling af seneste kontingent. For lejere, som betaler kontingent via deres husleje, er dokumentation kvittering for betalt husleje for måneden, hvor generalforsamlingen afholdes. Medlemmer i restancer er således ikke stemmeberettigede.
5.5 Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.
5.6 Alle sager på generalforsamlingen afgøres ved almindelig stemmeflerhed, dog kræves der til ændring af vedtægter og til bestemmelse om foreningens opløsning, mindst at 2/3 af de fremmødte stemmer for forslaget. Hvis ikke 2/3 er mødt, men 2/3 af de fremmødte stemmer for forslaget, afholdes ny ekstraordinær generalforsamling inden 5 uger med foreskrevet varsel, jfr. § 5.7, og med samme dagsordensforslag, og denne ekstraordinær generalforsamling er da beslutningsdygtig, uanset de mødte stemmers antal, og sagen afgøres ved almindelig stemmeflerhed.
5.7 Ordinær generalforsamling afholdes en gang årligt inden 1. marts. Indkaldelse skal ske med mindst 14 dages varsel af bestyrelsen ved annoncering i lokale medier/aviser.
5.8 Dagsorden for ordinær generalforsamling skal mindst indeholde:
1) Valg af dirigent
2) Beretning
3) Regnskab
4) Indkomne forslag
5) Fastsættelse af honorar til bestyrelsen
6) Fastsættelse af kontingent og indmeldelsesgebyr
7) Valg af bestyrelse og to suppleanter
8) Valg af statsautoriseret eller registreret revisor
9) Evt.
5.9 Forslag, som skal behandles på generalforsamling, jfr. §. 5.8 nr. 4, skal tilstilles foreningen senest 3 uger før generalforsamlingens afholdelse.
5.10 Hvis et flertal i bestyrelsen bestemmer det, kan afstemning vedrørende et forslag, som skal behandles på den ordinære eller ekstraordinære generalforsamling, samtidig foregå ved brevstemme. Brevstemme metoden kan kun anvendes vedrørende til og fravalg af kanaler til antenneforeningens program. Stemmesedlen skal være medlemmerne i hænde senest 3 uger før datoen for den ordinære eller ekstraordinære generalforsamling. Stemmesedlen skal være ledsaget af en beskrivelse af det ovennævnte forslag, sidste frist for afgivelse af brevstemme med angivelse af dato og klokkeslæt samt en vurdering af den økonomiske konsekvens af forslaget for foreningen ved bestyrelsen. Medlemmets stemme skal være foreningen i hænde i lukket kuvert senest en uge før datoen for den ordinære generalforsamling. Dokumentation i overensstemmelse med § 5.4 i kopi skal være vedlagt stemmesedlen.
5.11 Ekstraordinær generalforsamling afholdes:
1) når flertallet af bestyrelsen finder det fornødent
2) når en generalforsamling har bestemt det
3) når mindst 10 % af medlemmerne skriftligt forlanger det med angivelse af den ønskede dagsorden
I de to sidstnævnte tilfælde afholdes den ekstraordinær generalforsamling senest fem uger efter anmodningens modtagelse og med varsel som nævnt ovenfor i § 5.7
5.12 Generalforsamlingens forhandlinger indføres i protokol, som under skrives af sekretær og / eller formand samt dirigent.

 

§ 6 Bestyrelse

6.1 Foreningen ledes af en bestyrelse på 5-7 medlemmer. Antallet fastsættes på generalforsamlingen. Valgbar til bestyrelsen er stemmeberettigede medlemmer.
6.2 Bestyrelsesmedlemmer vælges for to år ad gangen. Hvert andet år afgår halvdelen, i den rækkefølge de er valgt. Genvalg kan finde sted.
6.3 Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand, næstformand, kasserer, sekretær og eventuelt menige medlemmer. Afgår et bestyrelsesmedlem i valgperioden, indkaldes en suppleant, og bestyrelsen konstituerer sig på ny indtil næste ordinære generalforsamling.
6.4 Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden.
6.5 Bestyrelsen fastsætter bestemmelser om:
1) levering af signaler
2) afbrydelse af signalforsyning
3) tekniske krav til etablering af signaler, herunder fastsættelse af samarbejdspartnere vedrørende opsætning af signalforsyning
4) samtlige gebyrer samt den for tiden værende størrelse heraf
5) andre tekniske og leveringsrelaterede bestemmelser bestyrelsen måtte finde fornødent
Bestyrelsen påser, at disse leveringsbestemmelser til enhver tid er fremlagt på foreningens kontor samt tilgængelige på foreningens hjemmeside. Bestemmelserne udleveres til alle nye medlemmer ved tegning af signalforsyningsaftale.
6.6 Bestyrelsen har ansvaret for den daglige drift og administration.
6.7 Bestyrelsen hæfter ikke personligt for antenneforeningens virke ud over det almindelige bestyrelsesansvar.
6.8 Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når et flertal af bestyrelsen og enten formand eller næstformand er til stede.
6.9 Beslutninger træffes ved simpel stemmeflerhed. Ved stemmelighed er formandens, eller i dennes forfald, næstformandens, stemme afgørende.
6.10 Bestyrelsen kan invitere personer til deltagelse på generalforsamlingen. De inviterede har ingen stemmeret, men taleret.
6.11 Foreningen forpligtes ved underskrift af to bestyrelsesmedlemmer, hvoraf den ene skal være formandens eller næstformandens.
6.12 Der kan meddeles prokura.
6.13 Bestyrelsens beslutninger indføres i protokol. Protokollen underskrives af bestyrelsen.

 

§ 7 Regnskab og revision

7.1 Foreningens regnskabsår er kalenderåret.
7.2 Årsregnskabet offentliggøres ved den ordinære generalforsamling.
7.3 Foreningens regnskab revideres af et statsautoriseret eller registreret revisionsfirma. Dette firma vælges af generalforsamlingen for ét år ad gangen. I tilfælde af revisionsfirmaets forfald i utide udpeger bestyrelsen et nyt for den resterende del af valgperioden.

 

§ 8 Foreningens opløsning

8.1 Foreningens opløsning kan kun ske efter beslutning på en generalforsamling og med vedtagelse som angivet i § 5.
8.2 Er opløsning besluttet, anvendes foreningens eventuelle formue til dækning af eventuelle forpligtelser, hvorefter restbeløbet fordeles ligeligt mellem de på beslutningstidspunktet værende medlemmer.

CVR: 59673319

www.skantenne.dk