Generalforsamling 2017

Indkaldelse til ordinær generalforsamling

Afholdes tirsdag den 28. februar 2017, kl. 19.00
på Lille Capri, Dyrehaven 3, 8660 Skanderborg
Dørene åbnes kl. 18.00.

Se seneste programvalg

DAGSORDEN:
1. Valg af dirigent
2. Beretning for Skanderborg Antenneforening
3. Regnskab for Skanderborg Antenneforening
4. Indkomne forslag
5. Fastsættelse af honorar til bestyrelsen
6. Fastsættelse af konti ngent og indmeldelsesgebyr

6 a. Afstemning
6 b. Bestyrelsens forslag ti konti ngent og indmeldelsesgebyr
6 c. Fremlæggelse af budget

7. Valg af bestyrelse og 2 suppleanter, på valg er: Hanne Grøn, Gunnar Sørensen,
Christian H. Hangaard og Gunner Nielsen.
8. Valg af statsautoriseret eller registreret revisor
9. Eventuelt

1) Bestyrelsen foreslår:
Programafstemning ved internetafstemning og stemmeseddel fra Antenneforeningens
informationsblad Skantenne FOCUS.

HUSK GYLDIGT MEDLEMSBEVIS:
1) Medlemmer, der betaler over huslejen, medbringer gyldig huslejeopkrævning
for februar 2017 via BS el. GIRO oversigt.
2) Medlemmer, der selv betaler kontingent, medbringer gyldig
kontingentopkrævning for 2017 via BS el. GIRO oversigt.

RESULTATOPGØRELSE for perioden: 01.01.2016 – 31.12.2016

Budget 2016 i t.kr.
Kontingenter og brugsrettigheder 29.396.600 29.984
Indtægter af andre aktiviteter 3.108.159 2.927
Signalleverancer 26.560.280 27.276
Service og drift af anlæg 1.807.104 1.850
Dækningsbidrag 4.137.375 3.785
Gager m.v. 942.569 915
Bestyrelseshonorar 210.000 210
Lokaleomkostninger 222.816 230
Andre eksterne udgifter 543.038 560
Driftsresultat før afskrivninger 2.218.952 1.870
Afskrivninger 2.007.822 1.850
Resultat før finansiering 211.130 20
Finansieringsindtægter 25.000 5
Finansieringsudgift er 19.574 0
Resultat før skat 216.556 25
Skatter 13.710 20
Årets resultat 202.846 5

CVR: 59673319

www.skantenne.dk